Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: hardloopwedstrijd, after party en andere onderdelen welke deel uitmaken van het te organiseren evenement “CityRun Apeldoorn”;

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement op individuele basis.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het Evenement;

d. Organisator: de rechtspersoon waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan, namelijk Run2Day Apeldoorn;

e. Sponsor: bedrijven en/of instellingen welke het evenement ondersteunen met financiële middelen, goederen en/of diensten, vastgelegd in een sponsorovereenkomst;

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Organisator gedaan aan of aangegaan met een Deelnemer alsmede op de uitvoering daarvan.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Deelnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door de Organisator schriftelijk zijn aanvaard.

1.5 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen  onverlet. De Organisator en de Deelnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 2: Deelname
2.1 Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. Deelnemer is een natuurlijke persoon;
b. Deelnemer heeft tenminste de door de Organisator voor het Evenement of voor een specifiek onderdeel van het Evenement vastgestelde minimumleeftijd  bereikt;
c. Deelnemer heeft het inschrijfformulier volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aan de Organisator geretourneerd;
d. Deelnemer heeft het inschrijfgeld tijdig en volledig voldaan;
e. Deelnemer heeft de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geaccepteerd.

2.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier, zoals bedoeld in artikel 2.1 sub c van deze algemene voorwaarden, geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisator om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar de bank van de Deelnemer om een bedrag (het inschrijfgeld) van de rekening van de Deelnemer af te schrijven en aan de bank van de Deelnemer om eenmalig een bedrag van de rekening van de Deelnemer af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Organisator. Als de Deelnemer het niet eens is met deze afschrijving kan de Deelnemer deze laten terugboeken. De Deelnemer dient in dit geval binnen 8 weken na afschrijving contact op te nemen met zijn bank. De Deelnemer kan zijn bank naar de voorwaarden vragen.

2.3 De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

2.4 Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde, anders dan door gebruikmaking van de door de Organisator ter beschikking gestelde (digitale) mogelijkheden en de regels welke aan deze mogelijkheden verbonden zijn.

2.5 Indien de Deelnemer verhinderd is aan één van de onderdelen van het Evenement, wordt het betaalde inschrijfgeld bij afmelding, vóór 15 dagen van het betreffende evenement, onder inhouding van € 5 administratie kosten, gerestitueerd. Andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet gerestitueerd, tenzij door Organisator vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangeven.

2.6 De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het gehele dan wel onderdelen van het Evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het Evenement of onderdelen hiervan redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. Ook kan de Organisator op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement, of delen daarvan, voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. Indien één van de hiervoor omschreven omstandigheden zich voordoet, vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. Zie ook 2.8.

2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld;

2.8 Indien het Evenement of bepaalde onderdelen van het Evenement door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

2.9 Op het finishpunt gelden limiettijden (nettotijden). Het vaststellen van de limiettijden is aan de Organisator. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Organisator.

2.10 Een Deelnemer, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. De Deelnemer neemt niet langer aan het bewuste onderdeel van het Evenement deel en dient op eigen gelegenheid naar de finish terug te keren. De politie sluit als laatste aan bij de hardloopwedstrijd van het Evenement. Na de politie worden de verkeersmaatregelen (indien van toepassing ) opgeheven.

2.11 De Organisator bepaalt de hoogte van de prijzen en ook de categorieën. De prijzen dienen in ontvangst genomen te worden tijdens de prijsuitreiking. De plaats en tijdstippen worden door de Organisator bekend gemaakt. Zie ook 2.14.

2.12 De prijzen worden op de wedstrijddag uitgereikt en dienen persoonlijk te worden afgehaald bij de prijsuitreiking.

2.13 De uitslag en daaraan verbonden prijzen zijn gebaseerd op de bruto tijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.14 Het startnummer dient door de Deelnemer zichtbaar op de buik gedragen te worden.

2.15 Reclame op startnummers mag niet worden weggevouwen en moet goed zichtbaar zijn. Indien de Organisator vaststelt dat een Deelnemer  bewust de reclame wegvouwt dan wel anderszins minder zichtbaar maakt, kan de Organisator de Deelnemer diskwalificeren en uit de uitslagen verwijderen.

2.16 Het is niet toegestaan voor een Deelnemer om zich te laten begeleiden door een fietser of anderszins, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de Organisator.

2.17 Deelnemers verlenen bij voorbaat toestemming met het mogelijke gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor promotionele doeleinden.

2.18 Elke Deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden, dient te lopen met een door de Organisator aangeleverde tijdsregistratiechip. Deze dient volgens de bijgeleverde instructies bevestigd te worden en worden ingeleverd bij de finish van de wedstrijd.

2.19 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan een of meerdere onderdelen van het Evenement. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan en diefstal van goederen die zich bevinden in de garderobe.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de deelnemer in rechte komt vast te staan, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 Sponsors van het Evenement en de gemeente waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4: Persoonsgegevens
4.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 5: Geschillenregeling
5.1 De overeenkomst tussen de Organisator en de Deelnemer alsmede de uitvoering daarvan wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 6: Diskwalificatie
6.1 De Organisator en de medische staf hebben het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

Artikel 7: Opvolgen instructies
7.1 Instructies van politie ,hulpverleners en medewerkers van de Organisator moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Advertenties